BEYNELMİLEL ERKAMIN KABULÜ HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası: 1288

Kabul Tarihi: 20/05/1928

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/05/1928

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 900

Madde 1 - Devlet, vilayet, şehremaneti ve belediyeler gibi resmi devair ve müessesatın bilümum muamelatı tahririye ve hesabiyesinde beynelmilel rakamların kullanılması mecburidir.

İşbu mecburiyetin efrat ve eşhası hususiye arasındaki muamelatta dahi tatbikını en kolay mahallerden başlamak suretiyle 1931 Haziranına kadar temine Hükümet mezundur.

Madde 2 - Bu kanun 1 Haziran 1929 tarihinden muteberdir.

Madde 3 - Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 

Kaynak: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/454.html
 

  Özgün Tasarım ve Araştırma: Rasim TEMUR
  İsim Hakkı ve Barındırma: Cenk KEYLAN - 3C1B Telekom

© 1999-2012 Atatürkiye.com