GÜNÜN YİRMİ DÖRT SAATE TAKSİMİNE DAİR KANUN

 

Kanun Numarası: 697

Kabul Tarihi: 26/12/1925

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/01/1926

Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 260

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısından başlar ve saatler sıfırdan yirmi dörde kadar sayılır.

Madde 2 - (Değişik madde: 06/12/1984 - 3097/1 md.)

Griniç'e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 3 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 4 - İşbu kanunun ahkamına icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde - 02/02/1984 Tarihli ve 2977 Sayılı İdari Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu İle Bakanlar Kuruluna Verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 26/12/1925 Tarihli ve 697 Sayılı Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanun için adı geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

 

Kaynak: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/393.html
 

  Özgün Tasarım ve Araştırma: Rasim TEMUR
  İsim Hakkı ve Barındırma: Cenk KEYLAN - 3C1B Telekom

© 1999-2012 Atatürkiye.com